SS Rolls (various widths)

Lot #100
SS Roll, steel shaft, 74” wide x 5” dia., 85” overall, 5-1/2” shaft, 1-7/16” dia.

Lot #108
SS Roll, 133-3/4” wide x 7” dia., 149-3/4” overall, 8” shaft, 1-7/16” dia.

Lot #109
SS Roll, 133-3/4” wide x 7” dia., 145” overall, 6” shaft, 1-7/16” dia.

Lot #107
SS Roll, steel shaft, 162-1/2” wide x 4” dia., 168” overall, 1-7/8” shaft, 1-1/4” dia.