SS Rolls (various widths)

Lot #102
SS Roll, steel shaft, 88″ wide x 4″ dia., 99″ overall, 5-1/2″ shaft, 1-7/16″ dia.

Lot #108
SS Roll, 133-3/4” wide x 7” dia., 149-3/4” overall, 8” shaft, 1-7/16” dia.

Lot #109
SS Roll, 133-3/4” wide x 7” dia., 145” overall, 6” shaft, 1-7/16” dia.